Privacy

AVIA Privacyverklaring: wat we doen met de persoonsgegevens van onze bezoekers en deelnemers
Coöperatie AVIA Nederland U.A. (“AVIA”) is een coöperatie met 350 tankstations van ondernemers door heel Nederland. Om onze activiteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet en ons interne privacybeleid. We verkrijgen de persoonsgegevens van u zelf, maar ook van onze leden. Dat zijn de tankstationhouders. De belangrijkste persoonsgegevens die wij verwerken zijn uw contactgegevens die u zelf op www.avia.nl (“Website”) achterlaat en gegevens over de wijze waarop u uw eventuele spaarpunten besteedt. Daardoor kunnen wij u persoonlijke aanbiedingen doen. Als uw de AVIA App gebruikt, verwerken wij ook gegevens over de locatie waar u zich bevindt.

De basisbeginselen van ons interne privacybeleid zijn:

 • We vertellen u altijd wat we doen met uw gegevens en zorgen dat u uw rechten kan uitoefenen.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze hebben verzameld (zoals relatiebeheer, klantenadministratie, service en marketing).
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren niet meer gegevens dan we nodig hebben om het doel te bereiken waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
 • We verzamelen, gebruiken en bewaren alleen gegevens als er geen andere manier is om hetzelfde doel te bereiken.
 • Hoe privacygevoeliger de informatie over u, des te minder gebruik we maken van de gegevens.
 • We gebruiken de gegevens alleen voor zover daarvoor een in de wet vermelde grond is.
 • We nemen passende beveiligingsmaatregelen tegen verlies van of onbevoegde toegang tot persoonsgegevens.
 • We verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als we voldoende waarborgen voor de bescherming van uw gegevens krijgen.
 • In deze Privacyverklaring geven wij antwoord op de volgende vragen:
 • Welke gegevens verwerken we?
 • Waarom verwerken we uw gegevens?
 • Waarom mogen we uw persoonsgegevens gebruiken?
 • Wie hebben er toegang tot uw gegevens?
 • Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?-
 • Moet ik de gegevens aan AVIA verstrekken?
 • Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
 • Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
 • Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?
 • Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
 • Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)
 • Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?

We passen de Privacyverklaring soms aan, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn.

Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking van mijn gegevens?
Coöperatie AVIA Nederland U.A., gevestigd aan de Birkstraat 108 (3768 HL) te Soest, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over het gebruik van mijn gegevens
Contact opnemen kan via ons contactformulier op de website: https://avia.nl/over-ons/contact

Hoe zit het met het gebruik van mijn gegevens door derden?
AVIA heeft met alle partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het interne privacybeleid van AVIA en deze AVIA Privacyverklaring.
Als we derden ook toegang geven tot uw gegevens, doen we dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor de gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze AVIA Privacyverklaring. Verder gelden er altijd de op grond van de wet vereiste geheimhoudingsverplichtingen en beveiligingsmaatregelen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens zomaar bekend worden bij andere partijen.
In sommige gevallen moeten we op grond van een wettelijke verplichting ook gegevens verstrekken aan derden. Daarbij kijken we altijd hoe we uw recht op privacy zoveel mogelijk kunnen respecteren.
Als we uw gegevens willen doorgeven buiten Europa, bijvoorbeeld omdat een datacenter of onze leverancier daar is gevestigd, doen we dit alleen onder de voorwaarden die de wet daaraan stelt, bijvoorbeeld door middel van een contract waarop de EU Model Clauses van toepassing zijn.
Voor meer informatie over deze leverancier kunt u contact met ons opnemen via www.avia.nl/over-ons/contact

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om onze bezoekers en deelnemers te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens. We voldoen daarbij aan de geldende beveiligingsstandaarden.
Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor uw privacy, zullen wij u zo snel mogelijk informeren over het incident. We informeren we u dan ook over de maatregelen die we hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Welke rechten heeft u met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens (en hoe kunt u ze uitoefenen)
U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Als u vindt dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben, dan kun u deze persoonsgegevens laten corrigeren. U kunt ons ook vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. U kunt ons ook vragen om te zorgen dat uw persoonsgegevens aan een andere partij worden overgedragen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de gegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de gegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen. Wij kunnen weigeren te voldoen aan de hiervoor genoemde verzoeken als deze onredelijk vaak worden gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergen of onredelijk zware technische gevolgen hebben voor onze systemen of de privacy van anderen in gevaar brengt. U kunt de hiervoor genoemde verzoeken doen of het genoemde bezwaar maken door een brief te sturen, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan AVIA of [email protected] Vergeet u niet om uw BSN op de kopie van het identiteitsbewijs onleesbaar te maken, voordat u deze meestuurt. U krijgt binnen een maand antwoord. U kunt ook een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Plaatsen jullie cookies als ik jullie website bezoek?
Wij kunnen cookies plaatsen als u onze websites bezoekt. Voor meer informatie over het plaatsen en beheren van cookies, kunt u onze cookieverklaring raadplegen op www.avia.nl/disclaimer

Overzicht van gebruik van de persoonsgegevens van onze klanten en relaties